top of page

Artikel 1 Begrippen

De organisatie: Coach Poppe VOF (BE0792.579.971), Ijzerstraat 58, 8370 Blankenberge.
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Coach Poppe VOF waarin de klant een overeenkomst aangaat voor personal trainingen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Coach Poppe VOF voor het deelnemen van Personal Training en/of Small Group Training.
Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing.
Ieder gebruik van de diensten van Coach Poppe VOF geschiedt voor eigen risico.

Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.
Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.
Indien Coach Poppe VOF het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen dient de klant dit te doen.

Artikel 3 Intake-procedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad.
Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend of via mail aan Coach Poppe VOF te worden bezorgd.

Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies.
Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal Coach Poppe VOF in samenspraak met de klant vastleggen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt.
Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Coach Poppe VOF bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen.

Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Coach Poppe VOF alsook voor de klant, indien dit niet gebeurt wordt de sessie in rekening gebracht, echter een trainingssessie mag verplaatst worden binnen dezelfde week naargelang beschikbaarheid.
Beurtenkaarten tellen maximum 3 maand.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Coach Poppe VOF rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.

Coach Poppe VOF voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Coach Poppe VOF niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Voor elke door Coach Poppe VOF aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting.
Coach Poppe VOF kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Coach Poppe VOF is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Coach Poppe VOF is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Coach Poppe VOF is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Coach Poppe VOF wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Coach Poppe VOF aanbiedt.

De klant dient Coach Poppe VOF te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Ontbinding

Coach Poppe VOF is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van klant en Coach Poppe VOF zal Coach Poppe VOF meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan via factuur.  Facturatie geschiedt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst. Dit via e-mail, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft verzocht om een papieren factuur. Coach Poppe VOF dient de betaling te hebben ontvangen alvorens de activiteiten starten. Indien Coach Poppe VOF over dient te gaan tot incasso van haar invordering, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

Op de diensten van Coach Poppe VOF geldt het BTW 6%-tarief.

Artikel 9 Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Coach Poppe VOF. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

De overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 6 weken worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Coach Poppe VOF is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.
De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.
Vakanties van de Personal Trainer worden ruim van tevoren aangekondigd.
De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de Personal Trainer op vakantie is.

Op algemene erkende feestdagen kan het zijn dat de activiteiten niet doorgaan.
Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

 

Artikel 11 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.
Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Coach Poppe VOF aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Coach Poppe VOF.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

Coach Poppe VOF is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Coach Poppe VOF gebruikt.

Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet.
Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de Personal Trainer voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Coach Poppe VOF.

Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Coach Poppe VOF. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Coach Poppe VOF zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Coach Poppe VOF ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Coach Poppe VOF zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

Artikel 14 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Coach Poppe VOF.
Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Coach Poppe VOF is gevestigd, Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

In alle gevallen is het Belgische Recht van toepassing.

bottom of page